راهنامه

راهنامه: کتابی که بدان کشتی بانان راه سپرند و به سوی لنگرگاه و جز آن پی برند.

راهنامه

راهنامه: کتابی که بدان کشتی بانان راه سپرند و به سوی لنگرگاه و جز آن پی برند.

«راهنامه»، سلسله جلساتی است برای شناخت بیشتر اندیشه ی انقلاب اسلامی، که به همت «بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران» در تابستان 94 در حال برگزاری است.جلساتی که بر محور بحث و گفتگو به پیش می رود و البته در هر جلسه از حضور مهمان یا استادی هم بهره خواهد برد.

جلسه ی صفرم: «این انقلاب باید زنده بماند»

با حضور مجازی مجتبی علی جوادی از پاکستان (طلبه ی مدرسه ی عروة الوثقی لاهور)جلسه ی اول : «انسان 250 ساله»

با حضور دکتر محمد حسین رجبی دوانیجلسه ی دوم: «چرا خورشید تمدن مسلمین غروب کرد؟»

با حضور دکتر مجید امامی


نمایی از جلسات


جلسه ی سوم: «تمدن جدید غرب چگونه طلوع کرد؟»

با حضور سید حسین شهرستانی


جلسه ی چهارم: «تفکر اصلاح دینی چگونه شکل گرفت؟»

با حضور مجتبی احمدی دبیر سابق اتحادیه امت واحده